Bgs International • IBEG - International BioEngineering Group

Svenska - mer information

<<< tillbaka till BGS International

ArmaFlor®

ArmaFlor® pluggplanta
Briza media - darrgräs
Calamagrostis purpurea - brunrör
Carex panicea - hirssttarr
Echium vulgare - blåeld
Geranium sylvatieum - midsommarblomster
Geum rivale - humleblomster
lris pseudacorus - svärdslilja
Juncus articulatus - ryltåg
Lysimachia vulgaris - videört
Lythrum salicaria - fackelblomster
Trollius europaeus - smörboll


BGS International | Svenska -ArmaFlor

ArmaFlor® Vattenväxtmadrasser
Användningsområde: dammslänter, åslänter
Varför Förhindra erosion vid strömningar, varierande vattennivå, vågskvalp m.m. Ger en mycket estetisk vattenanläggning.

Storlekar: Längd 5,0m, bredd 1,0m eller 0,5m
Material: kokosfibrer
Vattenväxterna väl rotade under en säsong i madrassen.

Artsammansättning madrasser standard - 16-20 plantor/m2
Vattenväxtmadrass med låga växter:
Best.nr. VM,storlek, låga växter
ex: VM1x5m, låga växter, std

BGS International | Svenska -ArmaFlor
Caltha palustris - kabbleka
Carex acutiformis - brunstarr
Carex gracilis - vasstarr
Festuca arundinace - rörsvingel
Myosostis palustris - förgätmigej
Scirpus silvaticus - skogssäv
Juncus effesus - veketåg
Iris pseudacorus - svärdslilja

Vattenväxtmadrass med höga växter:
Best.nr. VM, storlek, höga växter
ex: VM1x5m, höga växter, std

Acorus calmus - kalmus
Carex acutiformis - brunstarr
Phragmites australis - vass
Scirpus lacustris - sjösäv
Typha angustifolia - smalkaveldun
Juncus effesus - veketåg
Iris pseudacorus - svärdslilja

Leverens sker hoprullad, utläggning bör ske inom 2-3 dagar efter leverens Vikt: ca. 10kg/m2
Andra arter utöver standard kan levereras på begäran.


ArmaFlor™ Vattenväxtrullar
Användningsområde: dammslänter, åslänter Varför Förhindra erosion vid strömningar, varierande vattennivå, vågskvalp m.m. Ger en mycket estetisk vattenanläggning oftast tillsammans med vattenväxtmadrasser

Storlekar: Längd 3,0m, diameter 300mm
Material: kokosfibrer, mycket hårt packade i PP-nät Vattenväxterna väl
rotade under en säsong i kokosrullen

Artsammansättning madrasser standard - 10 plantor/m rulle

 

Vattenväxtrullar med låga växter:
Best.nr. RÖWA, längd 3,0m, låga växter

Carex gracilis - vasstarr
Caltha palustris - kabbleka
Scirpus silvaticus - skogssäv
Juncus effesus - veketåg
Iris pseudacorus - svärdslilja

 

BGS International | Svenska -ArmaFlor

Vattenväxtrullar med höga växter:
Phragmites australis - vassBest.nr. RÖWA,längd 3,0m,höga växter

Typha angustifolia - smalkaveldun
Scirpus lacustris - sjösäv
Filipendulina almaria - alggräs
Iris pseudacorus - svärdslilja

Utläggning bör ske inom 2-3 dagar efter leverens
Vikt: ca. 25kg/m (fuktig)
Andra arter utöver standard kan levereras på begäran.

ArmaFlor™ Kokosrullar - Biorullar
Hårt packade kokosrullar
Användningsområde: dammslänter, åslänter
Varför Förhindra erosion vid strömningar, varierande vattennivå,
vågskvalp m.m.
Storlekar: 3,0 eller 6,0 m
Diametrar: 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 1,0 m
Material: kokosfibrer, mycket hårt packade i PP-nät

Ovanstående kokosrullar kan planteras med vattenväxter efter egna önskemål.

Bestnr. VF+ diameter
Ex. VF300 (=kokosrulle, diameter 300mm)

www.bestmann-green-systems.se

BesTec®

BesTec™ Säckar fyllda med sten för erosionsskydd
Användningsområde: dammslänter, åslänter Varför Förhindra erosion vid strömningar, varierande vattennivå, vågskvalp m.m.

Storlekar: Längd 1,0 eller 2,0m, diamter 0,4m
Material: Säck av PPM, mycket stark säck
Fyllnad: sten, vikt 150 kg/m


Bestnr. STW400, längd 1,0m eller 2,0m

 

Ovanstående säckar kan också fås etablerade med vattenväxter.
Bestnr. VSTW400, längd 1,0 eller 2,0m

 

www.bestmann-green-systems.se

AquaGreen® - Flytande öar typ SK

Mobila konstlade öar i vattendrag för att förbättra vattenkvaliten och ge ett bättre fågelliv. Trekantiga öar med flytenhet i rostfritt material. Två loika typer av öar kan levereras.

SK 30A - Trekantig ö med en planterad yta 4,1 m2
SK 60A - Trekantig ö med en planterad yta på 16 m2

Dessa öar kan monteras ihop till ett system ( se bild nedan)

Mellan flytenheterna monteras ett nät som bär upp växtmaterialet. Ovanpå nätet läggs ett växtnät som binder växtens rotsystem och därefter läggs vattenväxtmadrass på ytan och därefter kan ön sjösättas.

Några data kring dessa flytande öar:

  • Mobila och passar även bra i växlande vattenstånd.
  • Är möjlig att minska eller öka storleken, beroende på antal enheter.
  • Är underhållsfri
  • Det går att göra en helt ny biotop
  • Estetisk tilltalande
  • Fungerar bra som vågbrytare mot erosion av stränder och slänter från
  • Vind och båtar.

De flytande öarna levereras i delar och monteras ihop på plats (se bif. Montage-anvisning)

Förankring av öarna sker med hjälp av ett betongankare på botten samt rostfri vajer upptill öarna.

 

www.bestmann-green-systems.se

 

AquaGreen® - Vassbäddar

(Framtidens biologiska slambehandling)

Framtidens slambehandling
Vassbäddar för biologisk slambehandling är en metod som har funnits länge i exempelvis Tyskland Huvudsyfet är att förbättra avvattningen av slammet och att med bladvassens hjälp stabilisera och hygienisera slammet genom aerob nedbrytning. På detta sätt ökar torrsubstansen samtidigt som det organiska materialet minerliseras. Både TS-halten och glödresten kan uppgå till 40-60% i den färdiga komposten. Sammantaget minskar slammängden, om betingelserna är optimala, till ca ¼ jämfört med centrifugerat slam.

 

 

Inken skatt
Fran och med år 2005 är det inte längre tillatet att deponera slam på deponi. År 1999 infördes därför en lag om skatt på avfall. Organiskt slam som deponerades belastades av en statlig miljöavgift. En lagändring som trädde i kraft den 1 januare 2001 innebär att vassbäddar ej längre räknas som deponi. Lagen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2000 och innebär att flytande slam som pumpas ut på vassbäddar ej beskattas.

 

God ekonomi Mes vassbädder minskas väsentilgt mängden slam som i slutändan måste tas om hand. Den stora vinsten ligger därför i minskade transporter. Låg energi- och kemikalieåtgång samt minskad tilsyn bidrar ocksa till att den totola kostnaden för slamhanteringen kraftigt reduceras.

 

Funktion och bladvassens betydelse Oavvattnat slam med en torrsubstans runt 1 % pumpas på bäddarna. Vattenfrasen dräneras genom sandbädden medan slampartiklarna blir kvar på bädden. Bladvassens (Phragmites australis) rotsystem perforerar den växande slambädden och transporterar ner syre i slammet.

Detta sker via stråna ner genom vassens utlöpare (rhizomer) och rotsystem. Dräneringen förbättras och skapar en aerob nedbrytning av slammet d v s slammet komposteras-minerliseras. Mängden organiskt material minskar p g a denna syrekrävande mikrobiella nedbrytning. Den stora bladmassan hos vassen medför även att stora mängder vatten avdunstar unter växtsäsongen. När vassbädden är fyllds efter 10-15 ar återstår en betydligt mindre volym komposterat slam som har en TS-halt uppemot 40-60 % och en glödrest på 40 – 70 % beroende på betingelserna.

 

Ursprung
Bladvassens (Phragmites australis) härkomst är mycket viktig für att å en god etablering och härdighet av vassen. Bladvassen skall klara långa kalla vintrar och en kort ljus sommar. Därför använder vi enbart bladvassfrö från svenska bestånd, spridda över hela Sverige.

 

Uppbyggnad och plantering
Ovanpa ett tätskikt anläggs en dränerande filterskilt, oftast av sand. Erfarenhet har visat att det är erhört viktigt att bädden blir jämn i botten och att dräneringen av själva bädden måste fungera ordentligt innan bladvassen planteras. Vi har två olika plantstorlekar; Armaflor® KVA-Plug MP5/12 och Armaflor® Mulit-Plugs MP5. MP5/12 planteras med en thäthet på 4 plante/m² och örtpluggplantorna med en täthet på 6 plantor/m². Efter planteringen vattnar man med rent näringsrikt vatten, exempelvis rejektvatten från centrifugen eller mekaniskt rensat avloppsvatten. Den bästa planteringsperioden för vassen är april-augusti, när tillväxten är som störst.

 

Uppbyggnad och plantering
Ovanpa ett tätskikt anläggs en dränerande filterskilt, oftast av sand. Erfarenhet har visat att det är erhört viktigt att bädden blir jämn i botten och att dräneringen av själva bädden måste fungera ordentligt innan bladvassen planteras. Vi har två olika plantstorlekar; Armaflor® KVA-Plug MP5/12 och Armaflor® Mulit-Plugs MP5. MP5/12 planteras med en thäthet på 4 plante/m² och örtpluggplantorna med en täthet på 6 plantor/m². Efter planteringen vattnar man med rent näringsrikt vatten, exempelvis rejektvatten från centrifugen eller mekaniskt rensat avloppsvatten. Den bästa planteringsperioden för vassen är april-augusti, när tillväxten är som störst.

 

Belastning med slam
Vara erfarenheter har visat att örtpluggplantorna kräver en etableringsperiod på 3-4 år, medan MP5/12 plantorna etableras snabbare. Vassen måste få tid att etablera sig ordenligt innan man kan pumpa på med maximal belastning av slam. Ett år efter plantering börjar man försiktigt att belasta med slam (enprocentigt). Belastningen ökas successivt i takt med att vassen etableras. Det är viktigt att slammet sprids jämnt i bädden. I en fullt etablered bädd med vass anser vi att man kan belasta med omkring 30 kg TS/m² och år. Under etableringsperioden får man därför räkna med att använda ett system parallellt med vassväddarna. När bädden töms lämnas ett undre lager med rhizomer kvar, vilket ger en snabb ateretablering av vassen. Endast viss stödplantering bedöms bli aktuell.

 

www.bestmann-green-systems.se